1. מבוא:

  1. השימוש באתר האינטרנט ו/או באפליקציה "SHOP123", המהווה פלטפורמה בלבד להקמת אתרים ולסיור ולרכישה בחנויות וירטואליות (להלן: "האתר" ו/או "האפליקציה"; יובהר כי בכל מקום בו רשום "האתר" הכוונה היא גם לאפליקציה ולהיפך) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

  2. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר והאפליקציה "SHOP123" (להלן: "המפעילה" ו/או "SHOP123") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או לאפליקציה ו/או המשתמשים בשירותיה. גלישה ושימוש באתר ו/או באפליקציה מהווים הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, הימנע מכל שימוש באתר או באפליקציה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

  3. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם, לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שמפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר ו/או באפליקציה.

  5. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות רכישות שירותים כהגדרתם להלן בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת SHOP123 אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד SHOP123 בשל כך.

  6. מובהר בזאת כי SHOP123 רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

  7. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם SHOP123 בטלפון שמספרו הוא: 0587788873, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: [email protected] . מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של SHOP123 וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

  8. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

  9. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

 

 1. הגדרות:

"התוכן" משמעותו האתר והאפליקציה, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האפליקציה והאתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמנוי, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.

"שגיאות אפליקציה/אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האפליקציה או האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר ו/או אפליקציה במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה.

"חנות וירטואלית" או "חנות" משמעותם החנויות המופעלות באתר ו/או באפליקציה על ידי בעלי חנויות וירטואליות אשר מהם ניתן לרכוש מוצרים ושירותים. למען הסר ספק תנאי שימוש אלה חלים גם על מפעילי חנות וירטואלית שאינה מוקמת למטרה מסחרית (למשל מלכ"רים).

 

 1. על תנאי השימוש:

  1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.

  2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום הניתן לחנויות וירטואליות, ככל וניתן, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות רכישת שירותים ו/או מוצרים מהחנות וירטואלית.

 

 1. רכישת חבילות או אחסון באתר:

  1. באתר ניתן לרכוש חבילות שירותי אחסון (להלן: "השירותים")במחיר המופיע באתר, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע"מ) אלא אם צוין אחרת. עם זאת המפעילה רשאית לשנות את מחיר השירותים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. כן תהא רשאית המפעילה לשנות את תוכן השירותים המוצעים על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

  2. רכישת  השירותים כרוכה בתשלום חודשי בסכום הנקוב באתר אשר ייגבה מראש מדי חודש בחודשו. הסכום ייקבע על ידי המפעילה מעת לעת, והמפעילה תהיה רשאית לעדכן את עלות השירותים, להגדיל או להפחית אותם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לאחר מתן הודעה זמן סביר מראש ככל ומדובר במשתמש אשר רכש את השירותים. הסכומים ייגבו מראש מדי חודש בחודשו כל עוד לא ביטל המשתמש את השירות. המשתמש לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בשיעור התשלום החודשי לאחר הצטרפותו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהמפעילה בגין האמור.

  3. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות שירות PayPal או באמצעות כרטיס אשראי ישראלי המונפק על ידי חברת אשראי ישראלית בלבד ובכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי SHOP123 רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

  4. יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות PayPal, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צד שלישי ואינו בשליטת SHOP123. על כן SHOP123 לא תהיינה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

  5. יובהר שוב כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את עלות השירותים ואת תוכן השירותים לרבות תוכן החבילות ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים באתר ו/או באפליקציה מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

  6. מובהר בזאת על המשתמש לספק למפעילה את הנתונים המבוקשים להקמת החבילה או חנות או אתר או שירות וירטואלי, לאחר מילוי כל הנתונים אשר יסופקו למפעילה. המפעילה תספק את החנות או האתר או השירות הוירטואלי למשתמש תוך 90 ימי עסקים

  7. במידה של ביטול עסקה/חבילה יקבל המשתמש החזר של דמי המנוי בלבד בקיזוז עבור החודשים בהם הייתה המערכת בשימוש מרגע פתיחתה.

 

 1. קניין רוחני:

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר ולאפליקציה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר או באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

  3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

  4. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ובאפליקציה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפלו/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

  5. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל דף בחנויות הווירטואליות את שמה ו/או את הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

  6. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תכנים אשר מועלים על ידי בעלי חנויות וירטואליות, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שחלקם העניקו למפעילה ו/או לבעלי חנויות וירטואליות רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

  7. המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב או לחלופין ככל ואותרה הפרה של זכויות קניין רוחני בחנות וירטואלית, ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון שמספרו הוא: 0587788873, וכן בדוא"ל שכתובתו היא: [email protected].

 2.  
 3. אחריות ואי נטילת אחריות:

  1. SHOP123 מעמידה לרשות המשתמשים את האתר כפלטפורמה בלבד להצגת מוצרים ו/או שירותים. בתוך כך אין לראות SHOP123 כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים, ואין לראות בSHOP123 כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

  2. החנויות הווירטואליות מופעלות על ידי צדדים שלישיים. יובהר כי אין SHOP123 שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ובאפליקציה ואינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא. על כן כל תוכן של צד שלישי המופיע בחנויות הווירטואליות, לרבות דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים, מוצרים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל מפעילי החנויות הווירטואליות נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי SHOP123, ולSHOP123 לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

  3. למען הסר ספק, יובהר כי SHOP123 אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים הזמינים לרכישה בחנויות הווירטואליות, וSHOP123, כפלטפורמה בלבד, אינה מפעילה את החנויות הווירטואליות. בתוך כך SHOP123 לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן ו/או מוצר ו/או שירות הניתנים על ידי צד שלישי. בשום נסיבות, SHOP123 לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשמש על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר, לרבות כל תוכן המופיע בחנויות הווירטואליות.

  4. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר ובאפליקציה, לרבות כל תוכן המופיע בחנויות הווירטואליות. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר או באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא"ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר או האפליקציה.   

  5. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או באפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר או באפליקציה אין משמעותה כי תוכן האתר והאפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ובאפליקציה. המשתמש מודע לכך כי ביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם המשתמש מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך הינם עליו.

  6. יתכן כי השירותים באתר ו/או באפליקציה יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר ו/או האפליקציה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, לרבות אובדן רווחים כתוצאה מאי פעילות, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

  7. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ובאפליקציה, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

  8. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

  9. אין המפעילה אחראית על תוכן המופיע בחנויות וירטואליות ו/או במודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.

 4.  
 5. התחייבויות המשתמש:

  1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא ישלח דרך האתר ו/או האפליקציה לכל צד ג' שפרטיו מופיעים באתר כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ובעלי החנויות הווירטואליות בפרט.

  2. יובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבחון את פעילותה של כל חנות וירטואלית, לרבות המוצרים המוצעים בחנויות הווירטואליות, ולפיכך אין ביכולתה להבטיח את עמיד החנויות בווירטואליות בהוראות הדין, לרבות בכל דיני הגנת הצרכן. יחד עם זאת ככל והמשתמש נתקל בבעיה הקשורה לחנות וירטואלית, ביכולתו ליצור קשר עם המפעילה על מנת שזו תסייע לו בבירור פנייתו.

  3. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ובאפליקציה, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש, לרבות אך לא רק באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 6.  
 7. השימוש באפליקציה:

  1. קבלת שירותי המפעילה באמצעות האפליקציה תלויים בכך שהמשתמש ו/או המכשיר הסלולרי שלו ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, לרבות אך לא רק: תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המשתמש ו/או המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשרו את קבלת השירות.

  2. המפעילה אינה גובה מהמשתמש כל תשלום בגין השימוש בשירות האינטרנט הסלולרי ממכשירו הסלולרי שברשות המשתמש לצורך הפעלת האפליקציה (להלן: "שירות הגלישה"). החיוב בגין שירות הגלישה ייגבה ישירות על ידי המפעיל הסלולרי אליו מנוי המשתמש ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין המשתמש למפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. עבור התחברות לשרות זה אין דרישה מטעם המפעילה לחיבור לרשת אינטרנט סלולרית מטעם ספקי שרות או רשת WiFi זו או אחרת, על אחריות המשתמש לבחור את הרשת שבה הוא מקבל את נתוני השרות.

 8.  
 9. שיפוי:

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

 

 1. שימוש במידע פרטי:

  1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

  2. עם רישום המשתמש באתר או באפליקציה, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה ולספק פרטי התקשרות שונים. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר והאפליקציה. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

 2.  
 3. התקשרות עם צדדים שלישיים:

  1. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק עסקאות לרכישת ו/או למכירת מוצרים ושירותים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל פרטי המשתמשים ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים באתר ומוצעים על ידי מפעילי החנויות הווירטואליות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל משתמש באתר ו/או באפליקציה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי המשתמשים ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

  2. עסקה שתיעשה באחת מהחנויות הווירטואליות באתר או באפליקציה תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כפלטפורמה בלבד.

  3. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

  4. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ובאפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

  5. מאחר שהאפליקציה ניתנת להורדה באמצעות פלטפורמות, ספקי שירות או מפיצים שהינם צדדים שלישיים (להלן "ספקי הפלטפורמה"), שימוש באפליקציה עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של ספקי פלטפורמה וצדדים שלישיים אחרים. יש לשים לב, כי תנאי השימוש של ספקי הפלטפורמה עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש ביישום, והוא מסכים בזאת כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

 

 1. התחייבויות מפעילי החנויות הווירטואליות:

  1. על מפעילי החנויות באתר ו/או באפליקציה יחולו התנאים שבסעיף זה בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם.

  2. מפעילי החנויות מצהירים ומתחייבים כי חנותם לא תעסוק בכל עיסוק לא חוקי, לרבות אך לא רק כל הצגת תוכן המעודד פעילות טרור ו/או שימוש בסמים אסורים; תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר ומפעילי החנויות הווירטואליות בפרט.

  3. מפעילי החנויות מצהירים ומתחייבים כי התוכן, השירותים והמוצרים המופיעים בחנויותיהם ומוצעים על ידם תואמים את תיאוריהם ועומדים בהוראות הדין, לרבות אך לא רק בהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, וכי ככל ויחול שינוי בתיאור המוצרים ו/או השירותים ו/או כלל ומוצר ו/או שירות לא יהיו זמינים, הרי שהוא יעדכנם ו/או יסירם לאלתר בהתאם. כן מצהירים ומתחייבים בעלי החנויות כי כל מידע הנאסף ונשמר על ידם נאסף ונשמר בהתאם לדין לרבות דיני הגנת הפרטית, וכי כל דיוור הנשלח על ידם נשלח בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

  4. המפעילה רשאית לפעול כנגד מפעיל חנות וירטואלית המפר אילו מהתחייבויותיו שלעיל, לרבות אך לא רק הסרת תכנים מאתרו, כולם או חלקם, ואף חסימתו משימוש בשירות והסרת אתרו במלואו ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמפעיל החנות לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

  5. המפעילה כאמור לעיל אינה אחראית לתוכן המוזן על ידי המשתמשים ואין ביכולתה לאמת את פרטי המשתמשים ו/או בכל תוכן אחר המוזן על ידם, ואין היא עורכת כל סינון ו/או בדיקות רקע למשתמשים, אם כי היא שומרת על זכותה לעשות כן ככל ותמצא לנכון לעשות כן. למפעיל החנות לא יהיו טענות נגד המפעילה אשר לא תישא בכל אחריות בגין מידע כוזב אשר יוצג למפעיל החנות על ידי משתמשים.

  6. במידה ומפעיל החנות יפר את הוראות סעיף 11 זה, מפעיל החנות מתחייב לשפות את המפעילה ואת קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב או בקשר עם הפרת סעיף 11 זה, לרבות אך לא רק במקרה של נזק אשר ייגרם למפעילה כתוצאה מכל פעילות מנוגדת לדין אשר תתבצע במסגרת החנות הווירטואלית.

 

 1. דיוור ישיר:

  1. SHOP123 מציעה לכל משתמש באתר להצטרף לרשימת תפוצה על מנת ליידעו בדבר מבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמש בדבר פעילות SHOP123 ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

  2. יובהר כי SHOP123 רשאית לערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות מעת לעת, על פי שיקול דעת

Theme Customizer
Primary color settings

Sidebar settings

Layout settings